innerco
PL EN
Współpraca

Realizujemy projekty współfinansowane przez Unię Europejską przy współpracy z instytucjami: Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości (MCP).
Współpracujemy z wieloma jednostkami naukowymi: Akademią Górniczo - Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH), Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk (IMIM), Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki (PK), Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej (UP) oraz innymi podmiotami badawczymi: Instytutem Ceramiki

i Materiałów Budowlanych (ICiMB) w Gliwicach, Krakowskim Instytutem Technologicznym należącym do Sieci Badawczej Łukasiewicz.
Współpraca ta wyzwala synergiczny efekt wzrostu, będący wynikiem połączenia potencjału: wsparcia badań i rozwoju współfinansowanego przez UE, wiedzy i aparatury badawczej jednostek naukowych, rozwiązań technologicznych, w tym dostępu do maszyn i urządzeń oferowanych przez instytuty technologiczne oraz wdrażania i komercjalizacji nowych rozwiązań przez przedsiębiorstwa.
Technologia i reaktywne komponenty do wytwarzania in situ w odlewach stref kompozytowych wzmacnianych węglikiem wolframu
Projekt dofinansowany ze środków RPO WM 2014-2020, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw

Innerco Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Technologia i reaktywne komponenty do wytwarzania in situ w odlewach stref kompozytowych wzmacnianych węglikiem wolframu” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw.

Celem projektu jest wzrost innowacyjności regionalnej gospodarki poprzez opracowanie innowacyjnych komponentów chemicznych (reaktywnych wyprasek) do wytwarzania odlewów lokalnie wzmacnianych strefami kompozytowymi wzmacnianymi cząstkami węglika wolframu, cechujących się nowością pod względem jakościowym i funkcjonalnym w porównaniu do alternatywnych rozwiązań dostępnych na rynku krajowym oraz światowym.

Realizacja przedmiotowego projektu oraz osiągnięcie jego zakładanego celu przyniesie następujące korzyści dla firmy Innerco:
- dywersyfikacja oferty produktowej i poszerzenie obecnego rynku zbytu,
- zwiększenie potencjału sprzedaży,
- możliwość ekspansji międzynarodowej, szczególnie w obszarze zachodnich rynków Unii Europejskiej,
- stworzenie wizerunku innowacyjnego podmiotu, tworzącego nowe rozwiązania odpowiadające na potrzeby rynku,
- wzrost przychodów Firmy z tytułu sprzedaży nowych produktów.

Okres realizacji projektu: 01.03.2019 - 30.06.2022
Całkowita wartość projektu: 14 295 070,70 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 8 239 275,00 zł
Opracowanie technologii produkcji odlewów z ultra-odpornymi na zużycie ścierne strefami kompozytowymi typu TiC/stopy Fe

Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo - badawczego
Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe
Poddziałanie: Projekty aplikacyjne
Program operacyjny: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Projekt polega na opracowaniu technologii INNER-2D wytwarzania odlewów ze strefami kompozytowymi typu TiC/stop Fe ultra-odpornych na zużycie ścierne. Dzięki opracowanej technologii możliwe będzie jej wdrożenie na zasadach licencji w co najmniej jednej odlewni polskiej oraz oferowanie i sprzedaż jej produktów na rynku globalnym przez firmę EUROCAST. W przedsiębiorstwie INNERCO wdrożona zostanie technologia wytwarzania systemów do produkcji odlewów ze strefami kompozytowymi.